info@projecteaisen.com
Tel. 93 455 03 69
Amilcar, 126 local 08032 Barcelona

Política de Privacitat

La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions más grans per a aquesta organització.

En el nostre dia a dia ens esforcem per protegir la privacidad de les dades que ens facilita i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016.

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

PROJECTE AISEN SL, domiciliada al C/AMILCAR, 126 LOCAL 08032, BARCELONA amb N.I.F. B64033319, telèfon de contacte 934550369 i correu electrònic administracio@projecteaisen.com  

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
 • Enviament de newsletter relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable o les notícies relacionades amb la seva activitat.

CLIENTS I PROVEÏDORS

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • L’execució de mesures precontractuals en què vostè sigui part en cas que adquireixi o contracti els nostres béns o serveis.
 • Gestionar i prestar correctament i adequadament el servei contractat a través d’aquesta pàgina web.
 • Realitzar totes les gestions necessàries per assegurar la recepció del producte adquirit a través d’aquesta pàgina web.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal de la relació establerta amb els nostres clients quan aquests ens hagin contractat.
 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Realitzar enquestes de qualitat.
 • Realitzar sorteigs.
 • Enviament de newsletter sobre notícies relacionades amb l’activitat del responsable.
 • Enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable.
 • Enviament d’informació comercial relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable.
 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
 • Administrar les vostres dades i facilitar-les, si escau, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre negoci.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.

CANDIDATS A OFERTES DE TREBALL O POSTULANTS A OCUPACIÓ

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

 • Per gestionar els processos de selecció de personal realitzats a l’organització als quals s’ha postulat enviant el seu Currículum Vitae i/o carta de presentació a través del formulari “treballa amb nosaltres” o al correu electrònic facilitat a la pàgina web.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
 • Enviament de comunicacions relatives a noves ofertes de feina.
 • Enviament de comunicacions relatives a esdeveniments, activitats, congressos en què l’organització hi participi.

3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

USUARIS NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització, està emparada en:

El consentiment de l’interessat per a:

 • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
 • Enviament de newsletter relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable o les notícies relacionades amb la seva activitat.

La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.

 • Interès legítim del responsable del tractament.
 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.

CLIENTS I PROVEÏDORS

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització, està emparada en:

L’execució d’un contracte on és part o aplicació de mesures precontractuals per a:

 • Gestionar i prestar correctament i adequadament el servei contractat a través d’aquesta pàgina web.
 • Realitzar totes les gestions necessàries per assegurar la recepció del producte adquirit a través d’aquesta pàgina web.
 • La gestió administrativa, comptable i fiscal de la relació establerta amb els nostres clients quan aquests ens hagin contractat.
 • L’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis, activitats o esdeveniments oferts i/o desenvolupats per l’organització.

La negativa a facilitar les vostres dades personals podrà comportar la impossibilitat de prestar-vos el servei sol·licitat o gestionar la compra del producte que voleu adquirir.

El consentiment de l’interessat per a:

 • L’execució de mesures precontractuals en què vostè sigui part en cas que adquireixi o contracti els nostres béns o serveis.
 • Atendre les consultes, queixes o incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte i enviar la informació sol·licitada.
 • Enviament d’informació comercial relatives als béns o serveis que conformen l’activitat del responsable.
 • Enviament de newsletter sobre notícies relacionades amb lactivitat del responsable.
 • Realitzar enquestes de qualitat.

La negativa a facilitar les vostres dades personals podrà comportar la impossibilitat de prestar-vos el servei sol·licitat o gestionar la compra del producte que voleu adquirir.

Obligació legal aplicable al responsable del tractament per a:

 • Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.

En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

Interès legítim del responsable del tractament per a:

 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Administrar les vostres dades i facilitar-les, si s’escau, a proveïdors externs per al correcte funcionament del nostre negoci.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.

CANDIDATS A OCUPACIÓ:

La base per la qual se sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part de l’organització, està emparada en:

El consentiment de l’interessat per a:

 • Incorporar la vostra candidatura al procés de selecció de personal.
 • Enviament de comunicacions relatives a noves ofertes de feina.
 • Enviament de comunicacions relatives a esdeveniments, activitats, congressos en què l’organització hi participi.
 • Cedir les seves dades a entitats que conformen el nostre grup.

La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.

Interès legítim del responsable del tractament per a:

 • Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
 • Protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els criteris següents:

 • El temps necessari per complir amb les finalitats per als que van ser recopilats inicialment.
 • Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públiques competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, d’acord amb el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

Les dades personals proporcionades es conservaran de conformitat amb els terminis establerts a la normativa següent:

EL CODI CIVIL

Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent al que disposa l’article 1964.2 del cos legal esmentat.

EL CODI DEL COMERÇ

Durant 6 anys, atenent al disposat a l’article 30 del cos legal esmentat. S’aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.)

LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

Durant 4 anys atenent al disposat en els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.

Totes les altres lleis que siguin aplicables a cada comunitat autònoma segons les competències autonòmiques cedides o concurrents que siguin reconegudes a nivell estatal.

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6. DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, l’organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:

 1. Jutges i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, i en general, autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.
 2. Bancs i Entitats Financeres, en cas que ens contracti.
 3. L’organització podrà compartir les vostres dades amb l’entitat o entitats encarregades de gestionar el servei. En cas que es produeixi aquesta cessió, l’organització es compromet a informar sobre aquests aspectes i demanar-ne el consentiment de forma expressa, llevat que es tracti d’una obligació legalment imposada al responsable del tractament.

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.

8. DRETS

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat quan s’escaigui, si no és objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per fer-ho, podreu utilitzar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. En qualsevol cas, la vostra sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del vostre D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat dacreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça administracio@projecteaisen.com, amb assumpte “BAIXES” o bé fent click a l’apartat del correu *per donar-se de baixa*.

9. VERACITAT DE LES DADES

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que poguera ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació.

 

Al continuar navegando o al hacer clic en "Acepto las Cookies", acepta el almacenamiento de cookies de este sitio Web en su dispositivo, para mejorar su experiencia de navegación en este sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de análisis.
También puede consultar nuestra
Política de Cookies
Política de Privacidad
Rechazar Cookies
Accepto las Cookies
Al continuar navegando o al hacer clic en "Acepto las Cookies", acepta el almacenamiento de cookies de este sitio Web en su dispositivo, para mejorar su experiencia de navegación en este sitio, analizar el uso del sitio y ayudar en nuestros esfuerzos de análisis.
También puede consultar nuestra
Política de Cookie
Política de Privacidad
Rechazar Cookie
Acceptar las Cookies